Your search results

Đầu tư căn hộ thành công cần 4 yếu tố này

Posted by admin on 19/12/2019
| 0

Đầu tư căn hộ thành công cần 4 yếu tố. Bạn phải xem xét khi bạn đang muốn đầu tư vào một xây dựng chung cư điều đầu tiên là chi phí lên phía trước là bao nhiêu đó là giá mua của bạn và nếu bạn Sẽ làm bất kỳ cải tạo thêm hai.

Đầu tư căn hộ thành công cần 4 yếu tố

Lên và sau đó trừ đi những gì bạn nghĩ giá bán thoát sẽ đẹp đơn giản nhưng bạn phải chắc chắn rằng bạn khi bạn nhìn rằng bạn là bạn có ngân sách tốt cho việc cải tạo và việc cải tạo không đi qua ngân sách bạn cũng phải xem các ô tương đương khi bạn bán xây dựng để tìm hiểu những gì các tế bào thực sự giá sẽ là khi bạn đi bán.

Điểm thứ hai là bạn muốn để xem những gì các tòa nhà là hiện đang tạo tiền thuê trên mỗi đơn vị so với những gì bạn ước tính nó sẽ tạo ra sau khi bạn cải tạo bạn muốn thấy một vết sưng tốt trong tiền thuê sau khi cải tạo thường là hai mươi đến Ba mươi phần trăm nếu nó ở phía cao trong số ba mươi phần trăm của nó, bạn đã tìm thấy một thứ tốt xây dựng cơ hội tốt để tăng tiền thuê khi bạn tăng tiền thuê xây dựng không chỉ làm tăng dòng tiền nhưng nó cũng làm tăng giá trị của tòa nhà.

Điểm thứ ba là nhìn vào dòng tiền bao nhiêu tiền điều này sẽ tạo ra mỗi năm sau khi cải tạo hoàn tất và chúng tôi gọi đó là một khoản tiền mặt trên tiền mặt vì vậy bao nhiêu tiền bạn đã đưa vào tòa nhà và làm thế nào nhiều bạn sẽ nhận lại được mỗi năm.

Điểm thứ tư là nhìn thấy bạn Tổng lợi nhuận là khi bạn bán tòa nhà bạn sẽ có bao nhiêu có thể bán nó cho và nhận được lợi nhuận trên vốn ban đầu của bạn với tất cả tiền thuê đi vào và bán hàng đó là bốn điều bạn muốn nhìn vào nếu bạn muốn đầu tư vào chung cư. Đầu tư căn hộ thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0357517999